Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met LKMedia BVBA (BE0667.641.595), ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van LKMedia BVBA te aanvaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes & orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van LKMedia BVBA zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.

2.2 De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan LKMedia BVBA. De overeenkomst komt ook tot stand wanneer de klant de gemailde offerte via een button "accepteren" op de LKMedia-website accepteert. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

2.3 De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht LKMedia BVBA niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.4 De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte. Het bedrag van het voorschot staat steeds vermeld in de offerte.

2.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling

3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang LKMedia BVBA haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 500 EUR.

Artikel 4. Levering

4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt LKMedia BVBA niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 5. Risico

5.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij LKMedia BVBA bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten

6.1. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking vermeld in de overeenkomst dient de klant bij elke bestelling een voorschot te betalen van 50% van het factuurbedrag. Voor levering van de bestelling is de klant 40% van het factuurbedrag verschuldigd. De overige 10% is betaalbaar ne levering.

6.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van LKMedia BVBA (vermeld op alle facturen).

6.3. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe, is de klant aan LKMedia BVBA een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100,00 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.

6.4 LKMedia BVBA behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 7. Klachten – protest van de factuur

7.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan LKMedia BVBA te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid – Algemeen

8.1. LKMedia BVBA verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van LKMedia BVBA zijn middelenverbintenissen. LKMedia BVBA is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

8.2. LKMedia BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. LKMedia BVBA zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van clienteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van LKMedia BVBA of een aangestelde.

8.3. De aansprakelijkheid van LKMedia BVBA met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van LKMedia BVBA. De totale aansprakelijkheid van LKMedia BVBA, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan LKMedia BVBA werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

8.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft LKMedia BVBA het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

8.5. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt LKMedia BVBA geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

8.6 De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Artikel 9. Aansprakelijkheid – Software

9.1. Onverminderd artikel 8, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag,...) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,...), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma's en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

10.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door LKMedia BVBA ontwikkelde sites en web-applicaties.

10.3. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp (exclusief de Ramen Calculator - 10.4 van de Algemene voorwaarde) van de door LKMedia BVBA gecreeerde website/webapplicatie worden overgedragen aan de klant. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatie-wijzen en -vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld.

Indien de website evenwel foto's of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door LKMedia BVBA werden gehaald van een website die online foto's en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto's en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. LKMedia BVBA verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto's en illustraties.

10.4. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan de Ramen calculator (d.i. de webapplicatie nodig voor ramen, deuren, rolluiken en garagepoorten - Zie link: Calculator ramen) behoren exclusief toe aan LKMedia. Mits betaling van een jaarlijkse licentievergoeding van 540€ en onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling van deze vergoeding, verkrijgt de klant een niet exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze web applicatie. Het is de klant verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.

10.5. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van LKMedia BVBA ten allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal LKMedia BVBA onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van LKMedia BVBA waarvan hij kennis neemt.

10.6. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van LKMedia BVBA - Ramen Calculator - Zie link: Calculator ramen ten allen tijde respecteren. De klant zal LKMedia BVBA onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van LKMedia BVBA waarvan hij kennis neemt. Indien de klant gekozen heeft de Ramen calculator niet op de hosting van LKMedia BVBA te plaatsen (onder IP adres 37.252.123.195), dan is de klant geheel aansprakkelijk voor schade die gedaan is hetzij door de klant of door derden.

10.7. Indien de klant deze licentie van de Ramen Calculator wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk 2 maanden voor de ingang van de jaarlijkse termijn, zijn opzeg aan LKMedia over te maken per aangetekende brief of 3 maanden voor de ingang van de nieuwe termijn per e-mail waarop akkoord verkregen door antwoord van LKMedia. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

Artikel 11. Hostingdiensten & domeinnaam

11.1. Voor de hosting en registratie van domeinnamen werkt LKMedia BVBA samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op eerste verzoek van de klant bezorgt LKMedia BVBA de klant een kopie van de actuele versie van de SLA.

11.2. De hostingdiensten worden door LKMedia BVBA aan de klant verstrekt per kalenderjaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd bij LKMedia BVBA en wordt jaarlijks aangepast. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk 2 maanden voor de ingang van de jaarlijkse termijn, zijn opzeg aan LKMedia BVBA over te maken per aangetekende brief of 3 maanden voor de ingang van de nieuwe termijn per e-mail waarop akkoord verkregen door antwoord van LKMedia BVBA. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

11.3. LKMedia BVBA is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste inhoud.

11.4. Tenzij er terzake een specifieke bijkomende en afwijkende overeenkomst met LKMedia BVBA wordt afgesloten over de terbeschikkingstelling door LKMedia BVBA van backups, is de gebruiker uitsluitend verantwoordelijk voor het nemen van backups van zijn hosting-account. LKMedia BVBA kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Voor zover er door LKMedia BVBA eventueel backups zouden worden genomen, zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik.

Artikel 12. Aanlevering bronbestanden

12.1. Bronbestanden, gebruikt voor de creatie van het product worden niet aangeleverd tenzij anders vermeld in de overeenkomst. Bronbestanden kunnen echter steeds tegen betaling verkregen worden.

Artikel 13. Beeindiging van de overeenkomst

13.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft LKMedia het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beeindigen. De niet-betaling van 1 of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

13.2. Bij beeindiging van de overeenkomst zal de klant alle door LKMedia BVBA verleende diensten betalen, alsook de kosten die LKMedia BVBA moet maken als gevolg van deze beeindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat LKMedia BVBA nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor LKMedia BVBA. Bovendien behoudt LKMedia BVBA het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

13.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 14. Verwerking persoonsgegevens

15.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van LKMedia BVBA, heeft LKMedia BVBA de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

15.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt LKMedia BVBA persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde 'klantenbeheer', i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

Artikel 16. Referentie

16.1. De klant gaat ermee akkoord dat de door LKMedia BVBA voor de klant ontwikkelde product wordt opgenomen in het referentieportfolio van LKMedia BVBA op de geleverde product in de footer in in aurthor LKMedia BVBA gegevens staan.

Artikel 16. Overmacht

17.1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover LKMedia BVBA geen controle heeft, bevrijden LKMedia BVBA, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

17.2. Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door LKMedia tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 18. Nietigheid

18.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen LKMedia BVBA en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 19. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

19.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van LKMedia BVBA. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Antwerpen.

Algemene voorwaarden LKMedia BVBA - v1.2 - Opgemaakt 18 december 2016

Algemene voorwaarden - Producten

Oudere versies

Waarom L&K Media?

Experts

In Website Design
Development

1 Jaar

Gratis Technische
Support

1000+

Voltooide projecten
200+ Vaste klanten

10+ Jaren

Van vertrouwen
Ervaring

Make you DREAM website a REALITY.

Neem contact op

OF- Bel ons: 03 334 85 56